ក្ងានមេ Geese

Availability:

Out of stock


លក់គិតជាក្បាល

ក្ងានចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិ។​ គីឡូចន្លោះពី 4 គីឡូ ទៅ 7 គីឡូ ក្នុងមួយក្បាល។​

Geese is raising naturally,​ each geese weight between 4 to 7 kgs.

$ 37.00

Out of stock

brands

Vendor Information