, ,

គ្រាប់សណ្តែកផ្កាយលីង Sacha Inchi Seeds 200g


អ្នកនឹងទទួលបានទំនិញថែមរបស់អ្នកនៅពេលដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក  Your will receive your free item(s) during shipping.

អត្ថប្រយោជន៍

ព្យាបាលជម្ងីលើសឈាម
ព្យាបាលលើសជាតិអាសុីត
រំលាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
ព្យាបាលជម្ងីទឹកនោមផ្អែម
បំបាត់ឈឺសន្លាក់
គ្រួសក្នុងតំរងនោម
សម្រកទំងន់និងក្បាលពោះ
ខ្លាញ់រុំបេះដូង
ប្រឆាំងនិងមេរោគផ្សេងៗ

 

$ 3.00

អាស៊ីត Palmitic (c 16.0)………3.7
អាស៊ីត Stearic (c 16.0)………..3.0
អូមេហ្គា (Omega) 3……………45.1
អូមេហ្គា (Omega) 6……………39.6
អូមេហ្គា (Omega) 9………………8.3
វីតាមីន(Vitamin) A. E

អត្ថប្រយោជន៍

ព្យាបាលជម្ងីលើសឈាម
ព្យាបាលលើសជាតិអាសុីត
រំលាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
ព្យាបាលជម្ងីទឹកនោមផ្អែម
បំបាត់ឈឺសន្លាក់
គ្រួសក្នុងតំរងនោម
សម្រកទំងន់និងក្បាលពោះ
ខ្លាញ់រុំបេះដូង
ប្រឆាំងនិងមេរោគផ្សេងៗ

Vendor Information