-13%

មាន់ស្រែសាច់ Khmer Chicken

Availability:

987 in stock


$ 6.50 $ 7.50

987 in stock

មាន់កំពុងចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិដែលគេស្គាល់ថាជាសាច់មាន់ខ្មែរ

Chicken is raising naturally, known as Khmer chicken

color
brands

Vendor Information