ម៉ូទ័រសូឡា ដាក់លើគោក Solar Landing Motor

Availability:

3 in stock


SP-1500W (1370$ – 1600$)
កំលាំងភ្លើង ៖ 110v, 750W
សូឡា ៖ 300W x 6 ផ្ទាំង, 300W x 8 ផ្ទាំង
កំលាំងបូមទឹក៖ 50 គីប / ម៉ោង
កំពស់ ៖ 17 ម៉ែត
ទំហ៊ំទុយោ៖ 100 mm

SP-2200W (AC/DC) (1660$ – 1900$)
កំលាំងភ្លើង ៖ 110v,1500W
សូឡា ៖ 300W x 8 ផ្ទាំង , 300W x 10 ផ្ទាំង
កំលាំងបូមទឹក៖ 53 គីប / ម៉ោង
កំពស់ ៖ 19 ម៉ែត
ទំហ៊ំទុយោ៖ 100 mm

From $ 1,600.00

Clear

Other Available Vendor

Price From $ 30.00
Rating

SHOPPING CART

close