-10%
, , ,

សាប៊ូលាងខ្លួន KLEN SHOWER GEL 750ml

ក្លិន Klen

ចំណុះ 750ml ក្នុងមួយដប 750 ml per bottle
12​ ដប ក្នុងមួយកេះ 12 bottles per box

1. Moisturizing Shower-Gel
ប្រេងអង្ករធម្មជាតិ (With Coenzyme Q10 & Rice Bran Oil)”
2. Refreshing Shower-Gel
ចម្រាញ់ពីជីអង្កាម (With Peppermint Extract & Menthol)”
3. Firming Shower-Gel
សារធាតុបំប៉ន កូឡាហែ្សអ៊ី និង អាហ្សីនីន (With Collagen & Arginine)”
4. Whitening Shower -Gel
ចម្រាញ់ចេញពីទឹកដោះពពែ (With Goat Milk Extract & Vitamin B)”

$ 5.00$ 54.00

brands

ក្លិន Klen

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

ជម្រើស Options

Firming Shower, Moisturizing Shower, Refreshing Shower, Whitening Shower

Vendor Information