-10%
,

ស្ករគ្រាប់ដូង (ប្រអប់) Coconut Candy​ (box) ​300g


1 កេះមាន 40 ប្រអប់
1 box contains 40 pack

From $ 2.70

  • ស្ករគ្រាប់ដូង Coconut Candy
  • ស្ករគ្រាប់ដូងធុរេន Coconut and Durian Candy
  • ស្ករគ្រាប់ដូងសណ្តែកដី Coconut and Peanut Candy
  • ស្ករគ្រាប់ដូងសូកូឡា Coconut and Chocolate Candy
  • ស្ករគ្រាប់ដូងស្លឹកតយ Coconut and Leaves Candy
Clear
ជម្រើស Options

ស្ករគ្រាប់ដូង Coconut Candy, ស្ករគ្រាប់ដូងធុរេន Coconut and Durian Candy, ស្ករគ្រាប់ដូងសណ្តែកដី Coconut and Peanut Candy, ស្ករគ្រាប់ដូងសូកូឡា Coconut and Chocolate Candy, ស្ករគ្រាប់ដូងស្លឹកតយ Coconut and Leaves Candy

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ឯកតា 1 unit

Vendor Information

  • Store Name: New Idea Enterprise
  • Vendor: Yun Phally
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close