,

អង្ករម្លិះ Jasmine Rice (50kg)


ប្រភេទអង្ករផ្កាម្លិះស្ដង់ដាក្នុងស្រុក​ ដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងរសជាតិឆ្ងាញ់។

Local standard jasmine rice with reasonable price and good taste.

$ 39.00

Vendor Information