, , ,

(មួយកេះ) ទឹកត្រីសុទ្ធ រូបត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់ 150ml Fish Sauce


មួយដបចំណុះ 150ml មួយកេះមាន 12ដប 1 bottle contains 150ml 1 box contain 12 bottles

$ 4.80

Vendor Information

  • Store Name: Leang Leng
  • Vendor: Leang Leng
  • No ratings found yet!