,

ទឹកប្រេងខ្យងលាងឡេង 1kg Oyster Sauce


ទិញដុំ Wholesale (click here)

មួយដបចំណុះ 1kg មួយកេះមាន 12ដប 1 bottle contains 1kg​ and 1 box contains 12 bottles.

$ 1.00

Vendor Information

  • Store Name: Leang Leng
  • Vendor: Leang Leng
  • No ratings found yet!