-8%
, , ,

(មួយកេះ) ​ទឹកប្រេងខ្យងលាងឡេង 1kg Oyster Sauce (wholesale)


មួយដបចំណុះ 1kg មួយកេះមាន 12ដប 1 bottle contains 1kg​ and 1 box contains 12 bottles.

$ 11.00 $ 12.00

Clear

Vendor Information

  • Store Name: Leang Leng
  • Vendor: Leang Leng
  • No ratings found yet!