-10%
, , ,

(មួយកេះ) ​ទឹកប្រេងខ្យងលាងឡេង 300g Oyster Sauce (wholesale)


មួយដបចំណុះ 300g មួយកេះមាន 12ដប 1 bottle contains 300g​ and 1 box contains 12 bottles.

$ 10.80 $ 12.00

Vendor Information

  • Store Name: Leang Leng
  • Vendor: Leang Leng
  • No ratings found yet!