,

ទឹកប្រេងខ្យងលាងឡេង 300g Oyster Sauce


ទិញដុំ Wholesale (click here)

មួយដបចំណុះ 300g មួយកេះមាន 12ដប 1 bottle contains 300g​ and 1 box contains 12 bottles.

$ 1.00

Vendor Information

  • Store Name: Leang Leng
  • Vendor: Leang Leng
  • No ratings found yet!