,

ទឹកត្រីសុទ្ធ 100% រូបត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់ 300ml Premium Fish Sauce 100%


ទិញដុំ Wholesale (click here)

មួយដបចំណុះ 300ml មួយកេះមាន 12ដប 1 bottle contains 300ml 1 box contain 12 bottles

$ 1.70

Vendor Information

  • Store Name: Leang Leng
  • Vendor: Leang Leng
  • No ratings found yet!