-5%
,

ធ្យូងអនាម័យ 3kg PREMIUM CHAR-BRIQUETTES


  • អត្ថប្រយោជន៍៖ ឆេះបានយូររហូតដល់២ម៉ោង មិនផ្ទុះ និងមានផ្សែងតិច មិនប៉ះពាល់សុខភាព រក្សានូវអនាម័យ ជួយថែរក្សាព្រៃឈើ និងបរិស្ថានប្រទេសកម្ពុជា
  • សារធាតុផ្សំ៖ ត្រលោកដូង, កម្ទេចកាកសំណល់ធ្យូងឈើ, ម្សៅដំឡូងមី
  • ចំណាំ៖ សូមដាក់នៅកន្លែងស្ងួត និងមិនត្រូវទឺក

  • Benefits: Burn for up to 2 hours, none-explosive, less smoke, No health effects, hygienic,  Help to protect Cambodia’s forests and environment
  • Ingredients: coconut, rubbish, cassava starch
  • Note: Place in a dry place and out of water

$ 2.94 $ 3.10

Vendor Information

You may also like…