-1%
,

ធ្យូងហ្គោ 5kg SUSTAINABLE CHARCOAL


  • អត្ថប្រយោជន៍៖ ងាយស្រួលបង្កាត់ ​​មិនប៉ះពាល់សុខភាព ជួយគាំទ្រ និងសេដ្ឋកិច្ច​សហគមន៍  ជួយថែរក្សាព្រៃឈើ និងបរិស្ថានប្រទេសកម្ពុជា
  • ចំណាំ៖ សូមដាក់នៅឆ្ងាយពីភ្លើង

  • Benefits: Easy to burn, No health effects,  economically community support,  helping to maintain Cambodia’s forests and environment.
  • Note: Please keep away from fire.

$ 4.62 $ 4.69

Vendor Information

You may also like…