, , , , ,

(មួយកេះ) ​ទឹកប្រេងខ្យងលាងឡេង 700g Oyster Sauce (wholesale)


មួយដបចំណុះ 700g មួយកេះមាន 6ដប 1 bottle contains 700g​ and 1 box contains 6 bottles.

$ 13.20

Vendor Information

  • Store Name: Leang Leng
  • Vendor: Leang Leng
  • No ratings found yet!