-12%

សេវាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ – Air Conditioner Service


  • តម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • ជាង​ជំនាញជាច្រើនឆ្នាំ និង​វិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់
  • Install the AC
  • Professional​ and Expertise many years
  • Good review

$ 5.00$ 20.00

កំលាំងសេះ Horse Power

1.5HP, 1HP, 2HP

Vendor Information

  • Store Name: MyAPP Service
  • Vendor: MyAPP Service
  • No ratings found yet!