-12%

សេវាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ – Air Conditioner Service


  • តម្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • ជាង​ជំនាញជាច្រើនឆ្នាំ និង​វិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់
  • Install the AC
  • Professional​ and Expertise many years
  • Good review

From $ 7.00 From $ 5.00

Clear
កំលាំងសេះ Horse Power

1.5HP, 1HP, 2HP

ប្រភេទសេវាកម្ម Service​ Type

ដំឡើង Installation, ប្តូរ Replacement, ផ្លាស់ប្តូទីតាំង Moving, ពិនិត្យបញ្ហា Troubleshooting, លាងសម្អាត – Cleaning

Vendor Information

  • Store Name: MyAPP Service
  • Vendor: MyAPP Service
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close