-50%

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air & Water Purifier


ការបង់ប្រាក់ជាប្រចាំខែ ចំនួនបួនខែ
Payment is four times

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ ដែលមានមុខងាសម្លាប់បាក់តេរី និងវីរុស ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

Air & Water purifier with a high killing efficiency of bacteria and viruses.

From $ 63.00 From $ 35.00

Clear
ការបង់ប្រាក់ Payment Method

បង់សរុប Pay in Full, ប្រចាំខែ Monthly

Vendor Information

  • Store Name: Gubot Disinfection Service
  • Vendor: Seangleang Kuy
  • No ratings found yet!
No product has been found!

SHOPPING CART

close