-50%

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air & Water Purifier


ការបង់ប្រាក់ជាប្រចាំខែ ចំនួនបួនខែ
Payment is four times

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ ដែលមានមុខងាសម្លាប់បាក់តេរី និងវីរុស ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

Air & Water purifier with a high killing efficiency of bacteria and viruses.

$ 35.00$ 125.00

Clear
ការបង់ប្រាក់ Payment Method

បង់សរុប Pay in Full, ប្រចាំខែ Monthly

Vendor Information

No product has been found!