គ្រែគេងកូនក្មេង Baby Bed


អាចកំណត់ល្បឿនយោល 3 កំរិត
– កំណត់នាទីយោល
– មានបទភ្លេង12បទ មាន USB ចាក់ចម្រៀង
– អាចបញ្ជាតាមតេលេ ឬ បញ្ជាតាមបូតុងលើអង្រឹងបាន
– មាន Bluetooth អាចចាក់ចម្រៀងពីទូរស័ព្ទបាន

Newborn Baby Electric Swing Chair Three Timing Adjustment with Music
– Adjustable speed and timing
– Comes with 12 tracks music
– Can play with Provided Remote Control/Chair Button/USB/Bluetooth/Mobile Phone

$ 160.00

Colors

,

Vendor Information

  • Store Name: UK Baby Outlet
  • Vendor: UK Baby Outlet
  • No ratings found yet!