ស្រាវីស្គី Balvenie 12 Doublewood


ស្រាវីស្គីពីតំបន់ Spreyside ប្រទេសស្កតឡេន ៧០០ម.ល
Speyside Single Malt Scotch Whisky (700ml)
独一无二麦芽威士忌酒 ( 源自斯佩塞德,苏格兰) 700毫升

$ 60.00

Vendor Information

  • Store Name: MyAPP Grocery
  • Vendor: MyAPP Grocery
  • No ratings found yet!