,

នំចេកបន្ទះ Banana and Sesame 10sheets


ទិញដុំ Wholesale (click here)

1 កញ្ចាប់មាន ១០​ បន្ទះ 1 pack contains 40 small sticks.
1 កេះមាន 40កញ្ចាប់ 1 box contains 40 packs

$ 2.50

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ឯកតា 1 unit

Vendor Information