,

ស្ករចេក​ Banana Sugar 500g


ទិញដុំ Wholesale (click here)

1 កេះមាន 30កញ្ចាប់ 1 box contains 30 packs

$ 3.80

Wholesale Price: $ 3.42 ( Minimum Quantity: 30 )

Type

កញ្ចាប់ Pack, កំប៉ុង Can

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ឯកតា 1 unit

Vendor Information

  • Store Name: New Idea Enterprise
  • Vendor: Yun Phally
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close