,

កាហ្វេកាពុជីណូ Cappuccino White Coffee


ទិញដុំ Wholesale (click here)

Drink Great Coffee
មួយកញ្ចប់មាន 15 កញ្ចប់តូចដែលមាន32g ​ក្នុងមួយកញ្ចប់តូច។ One pack contains 15 sticks​ of 32g each. មួយកេសមាន២៥កញ្ចាប់ 1 box contains 25 packs.

កាហ្វេកាពុជីណូ ដែលមានធាតុផ្សំ ពីកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធ សំរាប់អ្នកចូលចិត្តកាហ្វេ ច្រើនជាងទឹកដោះគោ តំលៃ 6.5$ មានចំណុះ ៣២ក្រាម សំរាប់ឆុង ជាមួយទឹក ក្តៅកំរិត ៨៥-១០០ អង្សារ ចំនុះទឹក ១៨០ មីលីលីត្រ

Cappucino White Coffee from Malaysia for who like the taste of coffee more than milk and sugar
Weight = 32g
Water = 180ml
Water Temperature = 85-100 C°

ទិញដុំ Wholesale (click here)

$ 6.50

Vendor Information

  • Store Name: 3D Brothers
  • Vendor: 3D Brothers
  • No ratings found yet!