,

ធ្យូងអនាម័យ Charcoal 20kgs


យើងខ្ញុំមានផលិតផល ធ្យូងអនាម័យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការចំអិនអាហារ ប្រកបដោយផាសុកភាព។
We have good charcoal products for cooking.

ចូលរួមទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ដោយកែច្នៃនូវកាកសំណល់ទាំងនោះទៅជាធ្យូងអនាម័យ អាចប្រើប្រាស់បានប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារ​ និងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាន។
Contribute to the deforestation by turning the waste into a sanitary landfill for everyday use in the family and taking care of the environment.

$ 10.00

Vendor Information

  • Store Name: BF Charcoal
  • Vendor: BF Charcoal
  • No ratings found yet!

You may also like…