,

កាហ្វេដូង Coconut White Coffee


ទិញដុំ Wholesale (click here)

Drink Great Coffee
មួយកញ្ចប់មាន 15 កញ្ចប់តូចដែលមាន32g ​ក្នុងមួយកញ្ចប់តូច។ One pack contains 15 sticks​ of 32g each.

មួយកេសមាន២៥កញ្ចាប់ 1 box contains 25 packs.

កាហ្វេដូង ផ្សំឡើង ពីដូងធម្មជាតិសុទ្ធ ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានចំណុះ ៣២ក្រាម សំរាប់ឆុង ជាមួយទឹក ក្តៅកំរិត ៨៥-១០០ អង្សារ ចំនុះទឹក ១៨០ មីលីលីត

Coconut White Coffee new flavor from Malaysia
Weight = 32g
Water = 180ml
Water Temperature = 85-100 C°

ទិញដុំ Wholesale (click here)

$ 6.50

Vendor Information

  • Store Name: 3D Brothers
  • Vendor: 3D Brothers
  • No ratings found yet!