,

អង្ករផ្កាខ្ញី Ginger Rice (50kg)


ជាអង្ករមកពីខេត្តបាត់ដំបង និងមានគុណភាព ព្រមទាំងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុក
Rice from Battambang province, good quality and affordable price for our local people.

$ 36.00

Vendor Information