កូនក្ងាន Gosling

Availability:

Out of stock


លក់គិតជាក្បាល

កូនក្ងានចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិ។​ អាយុចន្លោះពី ៣ សប្តាហ៍ ទៅ ៦ សប្តាហ៍។​

Geese is raising naturally,​ each gosling ages between 3 to 6 weeks.

$ 17.00

Out of stock

brands

Vendor Information