, , ,

ទឹកលាងដៃសម្លាប់មេរោគ Hand Sanitizer​ 500ml

ក្លិន Klen

ចំណុះ 500ml ក្នុងមួយដប និងមួយកេះមាន​12ដប 500 ml per bottle and 12 bottles per box

$ 4.62

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

ជម្រើស Options

Fragrance Free, Jasmine

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information

  • Store Name: KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
  • Vendor: Nimol Chea
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close