-32%
, , ,

ទឹកលាងដៃសម្លាប់មេរោគ Hand Sanitizer​ 50ml

ក្លិន Klen

ចំណុះ 50ml ក្នុងមួយដបតូច និងមួយកេះមាន​24ដប 50 ml per small bottle and 24 bottles per box

From $ 2.50

  • 1 កេះ 1 box
  • 1 ដប 1 bottle
Clear
ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

ជម្រើស Options

Fragrance Free, Jasmine

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information

  • Store Name: KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
  • Vendor: Nimol Chea
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close