, , ,

ទឹកលាងដៃសម្លាប់មេរោគ Hand Sanitizer​ 50ml

ក្លិន Klen

ចំណុះ 50ml ក្នុងមួយដបតូច និងមួយកេះមាន​24ដប 50 ml per small bottle and 24 bottles per box

$ 1.70

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

ជម្រើស Options

Fragrance Free, Jasmine

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information