,

ស្រាអង្ករខ្មែរ Khmer White Whisky 600ml


1 កេះមាន 15 ដប 1 box contains 15 bottles

ស្រាអង្ករខ្មែរ ផលិតដោយសហគមន៍កសិកម្មព្រះរំកិល មានទីតាំងនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវប្រើប្រាស់អង្ករសរីរាង្គដែលដាំដុះដោយសហគមន៍ និងដោយមានការគាំទ្រមន្ទីកសិកម្មខេត្តស្ទឹងត្រែង និងគាំទ្ររបច្ចេកទេសដោយអង្គការJICA របស់ជប៉ុន។

ទិញដុំ Wholesale (click here)

$ 8.40

Vendor Information