-16%
,

សាប៊ូកក់សក់ Klen-ANTI Hair Fall Shampoo

ក្លិន Klen

ចំណុះ 320ml ក្នុងមួយដប 320 ml per bottle
12​ ដប ក្នុងមួយកេះ 12 bottles per box

ជួយថែរក្សាសុខភាពសក់ សំរាប់ការពារសក់ជ្រុះ និង​ធ្វើឲសក់រឹងមាំ។ ផ្សំពី៖ Vitamin E & B5

$ 3.00$ 30.12

Clear
ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information