, , ,

សាប៊ូកក់សក់ KLEN – HAIR CONDITIONER

ក្លិន Klen

ទិញដុំ Wholesale (click here)

ចំណុះ 320ml ក្នុងមួយដប 320 ml per bottle 12​ ដប ក្នុងមួយកេះ 12 bottles per box

$ 3.50

Wholesale Price: $ 2.90 ( Minimum Quantity: 12 )

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information

  • Store Name: KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
  • Vendor: Nimol Chea
  • No ratings found yet!

You may also like…

SHOPPING CART

close