, , ,

សាប៊ូលាងដៃ KLEN LIQUID HAND WASH

ក្លិន Klen

ចំណុះ 500ml ក្នុងមួយដប 500 ml per bottle

12​ ដប ក្នុងមួយកេះ 12 bottles per box

$ 3.00

brands

ក្លិន Klen

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

ជម្រើស Options

ក្លិន ផ្កាម្លិះ (Jasmine) Anti-Bacterial, ក្លិន ផ្លែឈើ (Tutti Fruitti) Anti-Bacterial, ក្លិន ផ្លែប៉ោមបៃតង (Green Apple) Anti-Bacterial

Vendor Information