, , ,

សាប៊ូលាងចាន LOR Dish​ Washing Liquid

ល្អ LoR

ចំណុះ 3.5L ក្នុងមួយដប 3.5L per bottle

4 ដប ក្នុងមួយកេះ 4 bottles per box

$ 2.80

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

brands

ល្អ LoR

Vendor Information

  • Store Name: KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
  • Vendor: Nimol Chea
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close