,

សាប៊ូសម្អាតទូទៅ LOR Multi-purpose cleaner 3.5L

ល្អ LoR

ចំណុះ 3.5L ក្នុងមួយដប 3.5L per bottle
4 ដប ក្នុងមួយកេះ 4 bottles per box

$ 4.50

Wholesale Price: $ 4.00 ( Minimum Quantity: 4 )

brands

ល្អ LoR

Vendor Information

  • Store Name: KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
  • Vendor: Nimol Chea
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close