,

អង្ករនាងខុន Neang Khon Rice (50kg)


ជាអង្ករមកពីខេត្តបាត់ដំបង និងមានគុណភាព ព្រមទាំងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុក

Rice from Battambang province, good quality and affordable price for our local people

$ 33.50

Vendor Information

SHOPPING CART

close