,

អង្ករនាងមិញ Neang Minh Rice (50kg)

ស្តេចអង្ករ King Rice

ប្រភេទស្រូវធ្ងន់ បាយឡើង រសជាតិទន់ល្មម
The good quality rice variety.

$ 30.00

brands

ស្តេចអង្ករ King Rice

Vendor Information

  • Store Name: King Rice
  • Vendor: King Rice
  • No ratings found yet!

You may also like…