អង្រឹងយោលអូតូ Newborn Baby Electric Swing Chair


ឈុតអង្រឹងយោលអូតូ ស៊េរីថ្មី
– អាចកំណត់ល្បឿនយោល 3 កំរិត
– កំណត់នាទីយោល
– មានបទភ្លេង12បទ មាន USB ចាក់ចម្រៀង
– អាចបញ្ជាតាមតេលេ ឬ បញ្ជាតាមបូតុងលើអង្រឹងបាន
– មាន Bluetooth អាចចាក់ចម្រៀងពីទូរស័ព្ទបាន

Newborn Baby Electric Swing Chair Three Timing Adjustment with Music
– Adjustable speed and timing
– Comes with 12 tracks music
– Can play with Provided Remote Control/Chair Button/USB/Bluetooth/Mobile Phone

$ 65.00

Clear
Colors

, ,

Vendor Information

  • Store Name: UK Baby Outlet
  • Vendor: UK Baby Outlet
  • No ratings found yet!