,

ម្រេចខ្មៅសិរីរាង្គ Organic Black Pepper


ចំការម្រេច Family Plantation ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ម្រេចសរីរាង្គមានគុណប្រយោជន៍សំរាប់សុខភាព។ ម្រេចខ្មៅត្រូវបានស្គាល់ជា ស្តេចនៃគ្រឿងទេសទាំងពូង។ ម្រេចខ្មៅដែលមានគុណភាពល្អ មិនត្រឹមតែបន្ថែមរសជាតិនិងរសខ្លិនប៉ុណ្ណោះទេ វាបានផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត រួមបញ្ចូលទាំង ការជួយបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ សំរកទំងន់ ព្យាបាលជំងឺក្អកនិងផ្តាសាយ និងបញ្ហាស្បែកផងដែរ។
Family Plantation is a 70-acre organic farm located in Tboung Khmum Province produces quality organic products namely Pepper, Banana, Coconut, Dates & more

$ 3.20$ 7.00

ចំការម្រេច Family Plantation ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

Family Plantation បានចាប់ផ្តើមធ្វើការដាំដុះ ដំណាំម្រេចសរីរាង្គចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៣ មកម្លេះ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលស្ថិតនៅទិសឦសាននៃរាធានីភ្នំពេញ។ ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាតំបន់ដែលមានស្ថានភាពដីដែលមានជីវជាតិ និងអំណោយទានដល់ដំណាំកសិកម្មកម្ពុជា ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទ។
ម្រេចសរីរាង្គមានគុណប្រយោជន៍សំរាប់សុខភាព។ ម្រេចខ្មៅត្រូវបានស្គាល់ជា ស្តេចនៃគ្រឿងទេសទាំងពូង។ ម្រេចខ្មៅដែលមានគុណភាពល្អ មិនត្រឹមតែបន្ថែមរសជាតិនិងរសខ្លិនប៉ុណ្ណោះទេ វាបានផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត រួមបញ្ចូលទាំង ការជួយបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ សំរកទំងន់ ព្យាបាលជំងឺក្អកនិងផ្តាសាយ និងបញ្ហាស្បែកផងដែរ។
Family Plantation is a 70-acre organic farm located in Tboung Khmum Province produces quality organic products namely Pepper, Banana, Coconut, Dates & more
ទំងន់ Weight

120g, 300g

Vendor Information