បាញ់ស៊ុង Rice Vermicelli (LaiFen) 400g


សសៃបាញ់ស៊ុងស្វិតឆ្ងាញ់ អនាម័យ ងាយចម្អិន គ្រាន់តែស្រុះក្នុងទឹកក្តៅរយៈពេល15នាទី រួចលាងជាមួយទឹកត្រជាក់ជាការស្រេច។
មួយកេះមាន60កញ្ចប់ មួយកញ្ចប់ទម្ងន់400g

$ 1.50

SHOPPING CART

close