, , ,

សាប៊ូលាងចាន Saat Dish Washing 3.8L (បៃតង)

ស្អាត Saat

ចំណុះ 3.8L ក្នុងមួយដបធំ និងមួយកេះមាន​4ដប 3.80L per big bottle and 4 bottles per box

ឥទ្ធិពលដ៏អស្ចារ្យរបស់សារធាតុLAS អាចជម្រះជាតិខ្លាញ់គ្មាន់សល់។ ដែលផ្សំពី Lauramine និង Aloe Vera ជួយការពារស្បែកដៃ និងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោង។

$ 4.25

brands

ស្អាត Saat

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

Vendor Information