, , ,

សាប៊ូលាងចាន Saat Dish Washing 750ml (បៃតង)

ស្អាត Saat

ចំណុះ 750ml ក្នុងមួយដបតូច និងមួយកេះមាន​12ដប 750 ml per small bottle and 12 bottles per box

ឥទ្ធិពលដ៏អស្ចារ្យរបស់សារធាតុLAS អាចជម្រះជាតិខ្លាញ់គ្មាន់សល់។ ដែលផ្សំពី Lauramine និង Aloe Vera ជួយការពារស្បែកដៃ និងធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោង។

$ 1.25

brands

ស្អាត Saat

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

Vendor Information