, , , ,

ទឹកបាញ់សម្លាប់បាក់តេរី Sanitizer​ Spray (anti-bacterial)

ក្លិន Klen

Anti-bacterial for Hand and General Disinfectant.

ចំណុះ 100ml ក្នុងមួយដបតូច និងមួយកេះមាន​24ដប 100ml per small bottle and 24 bottles per box

$ 2.03

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

brands

ក្លិន Klen

Vendor Information

  • Store Name: KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
  • Vendor: Nimol Chea
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close