,

ធ្យូងអនាម័យប្រអប់ពិសេស Social Charcoal (12kg)


​ប្រអប់ 12kgs មាន 6​​ កញ្ចាប់តូចៗ

The box contains 6 2kgs-packages.

យើងខ្ញុំមានផលិតផល ធ្យូងអនាម័យ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការចំអិនអាហារ ប្រកបដោយផាសុកភាព។
We have good charcoal products for cooking.

ចូលរួមទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ដោយកែច្នៃនូវកាកសំណល់ទាំងនោះទៅជាធ្យូងអនាម័យ អាចប្រើប្រាស់បានប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារ​ និងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាន។
Contribute to the deforestation by turning the waste into a sanitary landfill for everyday use in the family and taking care of the environment.

$ 12.00

You may also like…