, ,

កង្ហា សូឡា Solar Fan S88

Availability:

88 in stock


កង្ហា សូឡា S 88
ផ្ទាំង សូឡា :25w, Polycrystalline
ថ្មរ : Lithium-Ion 12V 24000mah
រយះពេលសាកថ្មរ : 3-5 ម៉ោង
រយះពេលប្រើ :8-16 ម៉ោង
អាចសាកទូរសព្ទ័បាន

$ 65.00

88 in stock

Other Available Vendor

Price From $ 30.00
Rating

SHOPPING CART

close