,

ស្ករគ្រាប់ចេកពិសេស Special Banana Candy​ 36pcs


ទិញដុំ Wholesale (click here)

1 កញ្ចាប់មាន 36​ ដុំស្ករតូច 1 pack contains 36 small sticks.
1 កេះមាន 100កញ្ចាប់ 1 box contains 100 packs

$ 1.00

Vendor Information