,

ស្ករគ្រាប់ចេកពិសេស Special Banana Candy​ 36pcs


ទិញដុំ Wholesale (click here)

1 កញ្ចាប់មាន 36​ ដុំស្ករតូច 1 pack contains 36 small sticks.
1 កេះមាន 100កញ្ចាប់ 1 box contains 100 packs

$ 1.00

Wholesale Price: $ 0.90 ( Minimum Quantity: 100 )

Vendor Information

  • Store Name: New Idea Enterprise
  • Vendor: Yun Phally
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close