-49%
, ,

ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ Star Sacha Inchi Oil 100% 250ml


ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ​ ជាអាហារឱសថ

Star Sacha Inchi Oil is medicinal food

មួយដបមានចំនុះ​ 250 មីលីលិត្រ

One bottle contains 250 ml

មួយកេះមាន 48 ដប

One box contains 48 bottles

$ 35.00$ 864.00

ចំនួន QTY

1 កេះ 1 box, 1 ដប 1 bottle

Vendor Information

You may also like…