ក្រូចស្រស់ Sunfresh Orange (kg)


ទិញដុំ Wholesale (click here)

ក្រូចនាំចូលមកពីប្រទេសអេហ្សុីប ធម្មជាតិ Egypt Product
1 គីឡូតម្លៃ $3.80, 1 កេះ 15kg តម្លៃ$38
1kg = $3.80, 1 box orange = 15kg = $38

ទិញដុំ Wholesale (click here)

$ 3.80

Wholesale Price: $ 2.53 ( Minimum Quantity: 15 )

SHOPPING CART

close