,

ស្រាវិស្គីតាអុង Ta Ong wisky 600ml


1 កេះមាន 15 ដប 1 box contains 15 bottles

ស្រាវិស្គី(តាអុង) ត្រូវបានផលិត ឡើងដោយយកស្រាចេកបន្ទុំទៅបិត បន្ទាប់មកយកវាទៅបន្ទុំជាមួយស្រាចេកបន្ទុំម្តងទៀត ដើម្បីអោយវាមានរសជាតិ និងក្លិនពិសេសខុសពីស្រាវិស្គី ដ៍ទៃទៀត។
សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ

ទិញដុំ Wholesale (click here)

$ 11.20

Wholesale Price: $ 9.53 ( Minimum Quantity: 15 )

Vendor Information

  • Store Name: New Idea Enterprise
  • Vendor: Yun Phally
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close