,

ស្រាវិស្គីតាអុង Ta Ong wisky 600ml


1 កេះមាន 15 ដប 1 box contains 15 bottles

ស្រាវិស្គី(តាអុង) ត្រូវបានផលិត ឡើងដោយយកស្រាចេកបន្ទុំទៅបិត បន្ទាប់មកយកវាទៅបន្ទុំជាមួយស្រាចេកបន្ទុំម្តងទៀត ដើម្បីអោយវាមានរសជាតិ និងក្លិនពិសេសខុសពីស្រាវិស្គី ដ៍ទៃទៀត។
សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ

ទិញដុំ Wholesale (click here)

$ 11.20

Vendor Information