ខ្ទះឆា (ចង្រ្កានហ្គាសនិងអគ្គីសនី) TEFAL C620047 – Tefal Cookware Expertise Fry Pan 24cm

TEFAL

ខ្ទះឆា (ចង្រ្កានហ្គាសនិងអគ្គីសនី) TEFAL C620047 – Tefal Cookware Expertise Fry Pan 24cm

Lasts up to 3 times longer*
Taste the Excellence everyday

Excellence in cookware

Featuring the exclusive Tefal Titanium Excellence coating, this highly durable, non-stick range lasts up to three times longer.* With its ultra-hard, easy-to-clean exterior, it is perfect for everyday use and is compatible with all stovetops, including induction. Rounding it all off is Thermo-Spot® temperature indication technology, ensuring perfectly cooked food, full of flavor. *Compared to Titanium Force

$ 32.40

extreme
Product Family WOK FRYPAN
Diameter 24 CM
Material ALUMINIUM
Hobs compatibility INDUCTION – GAS – ELECTRIC – CERAMIC – HALOGEN
Oven compatibility ALL EXCEPT HANDLES & LIDS
Dishwasher safe YES, only lids and accessories
Thermo-Spot (Temperature indicator) YES
Outside coating color BLACK – NOIR
Pouring Edge YES
Handle type Fixed
brands

TEFAL

Vendor Information

  • Store Name: iOne
  • Vendor: iOne
  • No ratings found yet!